Serwis informacyjny

BWRX-300 z opinia ogólną Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Data dodania: wtorek, 23 maja 2023, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała iż, 23 maja 2023 roku Prezes PAA wydał ogólną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300, o którą 8 lipca 2022 roku wystąpił Orlen Synthos Green Energy.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Jak poinformowano w komunikacie PAA zweryfikowała zgodność opisanych we wniosku o ogólną opinię założeń technicznych z polskimi wymogami bezpieczeństwa jądrowego zawartymi we wskazanych przez wnioskodawcę aktach prawnych.

Wniosek dotyczył wybranych założeń technicznych technologii reaktora BWRX-300 z zakresu ochrony reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, rozszerzonych warunków projektowych, systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora,
klasyfikacji bezpieczeństwa systemów, systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, obiegu chłodzenia reaktora, rdzenia reaktora, systemów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ochrony radiologicznej oraz systemów gospodarki odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym.

Spółka we wniosku o wydanie ogólnej opinii poprosiła o analizę rozwiązań zawartych w złożonej dokumentacji w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego.

W wydanej opinii Prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i ww. rozporządzeń. Jednocześnie Prezes Agencji zaznaczył, że ocena części przedłożonej dokumentacji pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań będzie możliwa po dostarczeniu przez inwestora szczegółowych danych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazał również w ogólnej opinii jedno założenie techniczne technologii reaktora BWRX-300, które musi zostać powtórnie zweryfikowane przed rozpoczęciem właściwego procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem zezwoleń Prezesa PAA. W wydanej ogólnej opinii wskazano również przepisy prawa krajowego, dla których wnioskodawca nie złożył dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny.

Ogólna opinia Prezesa PAA jest fakultatywnym instrumentem przedlicencyjnym będącym narzędziem dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą (inwestorem). W procesie licencjonowania (uzyskiwania zezwolenia np. na budowę obiektu jądrowego), uzyskanie opinii ogólnej Prezesa PAA nie jest konieczne, a zakres tej opinii jest uzależniony od wnioskodawcy.

Ogólna opinia Prezesa PAA jest dodatkowym narzędziem informacyjnym, które pokazuje wnioskodawcy, czy wskazane przez niego założenia danej technologii jądrowej są zgodne z polskimi standardami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.


Podziel się z innymi


Komentarze