Serwis informacyjny

ZE PAK rozpoczyna prace związane z badaniami lokalizacyjnymi

Data dodania: poniedziałek, 30 stycznia 2023, autor: nuclear.pl

Jak poinformowała ZE PAK SA, spółka należąca do Zygmunta Solorza podpisała w dniu 26 stycznia 2023 roku z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Wodami Polskimi list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz przyrodniczych oraz rozwiązań technicznych związanych z budową nowych mocy odnawialnych i jądrowych.

W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, które są udokumentowane wynikami badań naukowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego ZE PAK podjął decyzję o przeprowadzeniu odpowiednio przygotowanej transformacji energetycznej regionu końskiego, poprzez rozwój energetyki jądrowej i wsparcie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Jak czytamy w komunikacie, porozumienie, które podpisane zostało w Poznaniu, ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK S.A. z wykorzystaniem posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji. W szczególności wspólne działania mają zostać podjęte w zakresie oceny lokalizacji elektrowni jądrowej, odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych. Obszar współpracy obejmował będzie m.in. wspólne działania w kierunku:
- kształtowania nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych;
odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenia wyrobisk pokopalnianych ZE PAK S.A., do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym zbiornikom pokopalnianym;
- oceny możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie;
- wykorzystania terenów pokopalnianych do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

- Dzięki współpracy Wody Polskie z ZE PAK S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju, Wspólne działania ukierunkowane na odbudowę zasobów wodnych i powstanie nowych zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej wpisują się w wiele programów rządowych, których celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce - powiedział Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

- Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce – dodał Prezes Wód Polskich.

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. - Uniwersytet, dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a przede wszystkim: hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki, budownictwa, mechaniki, energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, waloryzacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą Uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym – tłumaczył prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

- Działania podejmowane przez ZE PAK S.A. w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji Spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych - zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – skomentował Piotr Woźny, prezes ZE PAK S.A.

Realizacja przedstawionych celów ma przynieść korzyści jak najszerszej grupie interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wodnego i energetycznego Polski. Podejmowane działania wpisują się w cele i zalecenia w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.


Podziel się z innymi


Komentarze