Serwis informacyjny

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2021, autor: nuclear.pl

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, iż w trzecim kwartale br. zostanie opracowana oraz przyjęta strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Obowiązek opracowania Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej, wynika z art. 39p ust. 1 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784), zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu opracowuje tę strategię, nie rzadziej niż co 10 lat, uwzględniając założenia długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Obowiązek opracowania strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej został wprowadzony do ustawy – Prawo atomowe ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Zgodnie z przepisem art. 22 ustawy zmieniającej minister właściwy do spraw klimatu w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy opracuje i przedstawi Radzie Ministrów pierwszą strategię oraz politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Termin ten upływa 23 września 2021 roku.4

Konieczność opracowania i przyjęcia strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej stanowi także jeden z podstawowych wymogów bezpieczeństwa, określonych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w dokumencie odnoszącym się do regulacyjnych ram bezpieczeństwa (IAEA, Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety. IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 1 (Rev. 1), Wiedeń 2016, s. 4.). Na podstawie tegoż wymogu, eksperci Misji Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która odbyła się w Polsce w 2013 oraz 2017 roku, sformułowali w raporcie końcowym rekomendację przyjęcia na poziomie rządowym jednego, kompleksowego dokumentu, określającego krajową strategię oraz politykę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Do tej pory nie funkcjonował w Polsce jeden dokument określający strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Przedstawiany projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określa: cele strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opis prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kierunki działań mających na celu rozwój bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Realizacja zasadniczych celów przewidzianych w projekcie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej stanowi istotny element wykonania treści strategiczno-programowych, powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określonych w krajowych dokumentach strategicznych:

  • Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
  • Programie polskiej energetyki jądrowej,
  • Polityce energetycznej Polski do 2040 r.,
  • Polityce ekologicznej państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej,
  • Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,
  • Krajowym planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Strategia określa kierunki działań w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla pokojowych zastosowań energii jądrowej. Dodatkowo, w strategii sformułowano zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, stanowiące podstawę działań nadzorczych oraz regulacyjnych w obszarze wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego. Przyjęte w strategii zasady oraz kierunki działań mają za zadanie wspierać realizację celów zdefiniowanych w przedstawionych dokumentach strategicznych. Ogłoszenie tych zasad i kierunków działań w dokumencie strategicznym przyjmowanym przez Radę Ministrów nada odpowiedni priorytet bezpieczeństwu oraz wzmacnia stabilność i przejrzystość środowiska regulacyjnego dla realizacji strategicznych projektów wykorzystania energii jądrowej.

Projekt strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ma charakter programowy i jest wyrazem zaangażowania Państwa w zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej we wszystkich działaniach związanych z pokojowym wykorzystaniem technologii jądrowych oraz źródeł promieniowania jonizującego. Działania Państwa na rzecz ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa oraz podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa są ukierunkowane na ochronę ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego.


Podziel się z innymi


Komentarze