Serwis informacyjny

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej

Data dodania: piątek, 26 lutego 2021, autor: gov.pl/polski-atom

26 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej. Podczas spotkania zaprezentowano „Politykę energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040)” oraz „Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ)”.

Otwierając posiedzenie Przewodnicząca Zespołu Poseł Agnieszka Soin przywitała obecnych parlamentarzystów, w tym Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyskę.

W trakcie spotkania Ksenia Ludwiniak, dyrektor Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, omówiła Politykę energetyczną Polski do 2040 roku, która została przyjęta przez rząd 2 lutego 2021 roku. Jest ona oparta na trzech filarach: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Jednym z celów szczegółowych PEP2040 jest wdrożenie energetyki jądrowej poprzez budowę w Polsce od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) przy nakładach inwestycyjnych 150 mld zł. PEP2040 przewiduje także stworzenie 300 tysięcy miejsc pracy związanych z OZE i energetyką jądrową.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ przedstawił Program polskiej energetyki jądrowej, którzy został przyjęty przez Radę Ministrów 2 października 2020 roku. Zakłada on budowę elektrowni jądrowych o mocy 6-9 GW w oparciu o duże sprawdzone reaktory PWR generacji III(+), bo mają największe doświadczenie z budowy i eksploatacji, ani jednej awarii z dużymi uwolnieniami do środowiska oraz posiadają konkurencyjny rynek dostawców. Nowe technologie, jak np. SMR, HTR, Gen IV, będą dostępne komercyjne najwcześniej po 2040 roku.

Dyrektor Nowacki przypomniał, że główne uzasadnienie dla wdrożenia energetyki jądrowej to bezpie­czeństwo energetyczne (poprzez dy­wersyfikację bazy paliwowej i kierunków dostaw nośników energii oraz zastąpienie starzejących się wysoko­emisyjnych bloków węglowych), a także klimat i środowisko oraz ekonomia. Szef Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ zwrócił uwagę na raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ), który wskazuje, że walka ze zmianami klimatu jest praktycznie niemożliwa bez energetyki jądrowej. - Nowe ruchy ekologiczne popierają energię z atomu, bo oznacza ona ochronę bioróżnorodności, ponieważ elektrownia jądrowa ma najmniejsze wykorzystanie powierzchni na jednostkę wyprodukowanej energii – powiedział dyrektor Nowacki. Dodał, że jest to jedyna technologia z całkowicie zamkniętym cyklem wytwarzania odpadów, bo nie wychodzą one poza obiekty jądrowe. - Tworzy się specjalny fundusz na utylizowanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, na który płyną środki już od momentu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej – poinformował dyrektor.

Szef Departamentu Energii Jądrowej MKiŚ zwrócił także uwagę, że energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplar­nianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykła­dy dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów, takich jak Francja, Szwecja oraz ka­nadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębo­kiej dekarbonizacji elektroenergetyki. W tych trzech krajach radykalnie zredukowano emisje do poziomu znacznie poniżej 100 kg CO2/MWh opiera­jąc się głównie na energetyce jądrowej (Francja) lub na kombinacji energetyki jądrowej i dużej energetyki wodnej (Szwecja, Ontario).

Z kolei w kontekście gospodarczym elektrownie jądrowe są najtańszymi źródłami energii przy uwzględnieniu pełnego rachun­ku kosztów (inwestorskich, systemowych, sieciowych, środo­wiskowych, zdrowotnych) oraz długiego czasu ich pracy - nawet ponad 80 lat. Dyrektor Tomasz Nowacki przypomniał, że ponad 70 polskich firm ma doświadczenie przy projektach jądrowych zagranicą a niedawno kolejne przedsiębiorstwo zdobyło kontrakt na 30 mln zł na dostawę układów dla elektrowni jądrowej na Węgrzech. Dodał także, że w Polsce mamy wysokie ponad 60% poparcie społeczne dla budowy siłowni jądrowych, które w potencjalnej lokalizacji na Pomorzu wynosi nawet ponad 70%, „co jest Polskim fenomenem” – powiedział Dyrektor Nowacki.

Budowa pierwszego bloku jądrowego ma rozpocząć się w 2026 roku. Jego uruchomienie zaplanowane jest na rok 2033.

Wśród uczestników posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej byli m.in. Wiceprzewodniczący Poseł Krzysztof Kozik, Poseł Violetta Porowska oraz Posłowie/Członkowie Zespołu i Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych obecni w trybie online. Podczas spotkania prelegenci odpowiedzieli na liczne pytania uczestniczących w spotkaniu parlamentarzystów.

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej poseł Agnieszka Soin zapowiedziała, że kolejne posiedzenia w najbliższych miesiącach będą poświęcone: raportowi Instytutu Sobieskiego „Energetyka jądrowa dla Polski”, odpadom promieniotwórczym i 60-leciu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie oraz bezpieczeństwu jądrowemu i ochronie radiologicznej.


Podziel się z innymi


Komentarze