Serwis informacyjny

Sprawozdanie z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019

Data dodania: piątek, 8 stycznia 2021, autor: nuclear.pl

W Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Program polskiej energetyki jądrowej jest programem wieloletnim realizowanym od 2014 roku. PPEJ określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej, ich likwidację po zakończeniu okresu eksploatacji oraz zapewnienie bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Celem programu jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Program jest realizowany m. in. poprzez wspieranie i tworzenie ram prawnych i warunków dla rozwoju i funkcjonowania elektrowni jądrowych a także, co bardzo istotne, wzrost i utrzymanie akceptacji społecznej dla tych działań.

Program PEJ określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej, ich likwidację po zakończeniu okresu eksploatacji oraz zapewnienie bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Realizacja Programu PEJ zapewni m.in.:

  • odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski,
  • zmniejszenia emisji CO2 w elektroenergetyce oraz złagodzenie wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego wysokimi kosztami ograniczania emisji CO2,
  • rozwój gospodarczy Polski poprzez postęp techniczny, wdrożenie nowych standardów i norm jakościowych w polskim przemyśle, możliwości rozwoju polskiej nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, a w średnim i długim horyzoncie czasowym także zwiększenie możliwości eksportowych polskich firm.
Sprawozdanie obejmuje lata 2016-2019. Realizacja Programu PEJ została przedstawiona w obszarze 10 działań według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Ze względu na zaawansowanie realizacji Programu, odniesiono się tylko do zadań z I etapu.

W opracowaniu sprawozdania wzięły udział instytucje bezpośrednio zaangażowane w realizację Programu: PAA, MŚ, MNiSW, MEN, MSWiA i służby mu podległe.

Początkowo za realizację Programu PEJ odpowiadało MG. W 2015 roku Ministerstwo zostało zlikwidowane, a zadania w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej przejęło od niego Ministerstwo Energii, przekształcone później w Ministerstwo Aktywów Państwowych. Obecnie zadania te realizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W sprawozdaniu wskazano zrealizowane działania MK, co obejmuje łącznie działania ME i MAP.

Realizowany Program przedstawiony został w obszarze 10 działań wymienionych w dokumencie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W związku z tym, że Program PEJ jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w załączniku przedstawiono szczegółowe rozliczenie wydatków na Program PEJ za lata 2016-2019.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019 (.pdf, 3,47 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze