Serwis informacyjny

Minister Klimatu i Środowiska powołał członków Rady BJiOR

Data dodania: wtorek, 27 października 2020, autor: nuclear.pl

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka powołał członków Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kolejnej kadencji. Członkowie Rady będą opiniować niektóre działania PAA, w tym decyzje Prezesa w zakresie licencjonowania obiektów jądrowych.

Symbol promieniowania
Symbol promieniowania

W skład Rady powoływani są wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata a jej członków powołuje minister właściwy do spraw klimatu.

Na członków Rady bieżącej kadencji powołani zostali:

  • prof. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący Rady,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski – zastępca przewodniczącego Rady,
  • dr Tomasz Nowacki – członek Rady.

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności.


Podziel się z innymi


Komentarze