Serwis informacyjny

Prezes PAA zatwierdził raport z oceny okresowej bezpieczeństwa reaktora MARIA

Data dodania: piątek, 23 października 2020, autor: nuclear.pl

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zatwierdził raport z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR, z ang. Periodic Safety Review) reaktora badawczego MARIA. Ocena okresowa została wykonana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. PSR jest jednym z narzędzi służącym poprawie bezpieczeństwa jądrowego w odniesieniu do obiektów jądrowych.

Reaktor Maria, fot. NCBJ
Reaktor Maria, fot. NCBJ

Po co przeprowadza się PSR?

Celem okresowej oceny bezpieczeństwa jest sprawdzenie przez jednostkę eksploatującą obiekt jądrowy w jakim stopniu systemy i elementy konstrukcji reaktora oraz organizacja i zarządzanie jego użytkowaniem są odpowiednie i wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego.

Ponadto w ramach przeglądu operator reaktora dokonuje samooceny pod kątem spełnienia krajowych i międzynarodowych wymagań bezpieczeństwa oraz aktualności jego dokumentacji eksploatacyjnej.

W ramach oceny Narodowe Centrum Badań Jądrowych przygotowało także plan działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa reaktora. Został on zatwierdzony przez Prezesa PAA razem z raportem z oceny okresowej bezpieczeństwa.

Wymóg przeprowadzania PSR

Wymóg przeprowadzania okresowej oceny bezpieczeństwa wszystkich obiektów jądrowych, w tym reaktora badawczego MARIA, został wprowadzony do polskich przepisów w 2011 roku. Okresowa ocena bezpieczeństwa musi odbywać się w terminach określonych w zezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie rzadziej niż co 10 lat.

Zakończona właśnie ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA była pierwszym takim przeglądem w historii eksploatacji tego obiektu.

Kto przeprowadza PSR?


Ocena okresowa bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez operatora obiektu jądrowego – w przypadku reaktora MARIA jest to Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Przygotowany przez NCBJ raport z oceny okresowej został następnie przedłożony do zatwierdzenia przez organ regulacyjny – Prezesa PAA.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zatwierdził raport po analizie dokumentacji przez pracowników PAA oraz po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Reaktor badawczy MARIA


Reaktor badawczy MARIA, obecnie jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce, to wysokostrumieniowy reaktor badawczy typu basenowego, o projektowej nominalnej mocy termicznej 30 MW i gęstości strumienia neutronów termicznych w rdzeniu wynoszącej 1014 n/cm2s.

Reaktor MARIA eksploatowany był od grudnia 1974 roku w Instytucie Badań Jądrowych, a następnie od 1983 roku w Instytucie Energii Atomowej w Świerku, z przerwą na modernizację w latach 1985-93, przy czym w latach 1999-2002 przechodził proces konwersji z paliwa o wzbogaceniu 80% na paliwo o wzbogaceniu 36%. Paliwo reaktora umieszczone jest w oddzielnych kanałach rozmieszczonych w matrycy berylowej i chłodzonych wodą.

Reaktor MARIA wykorzystywany jest do napromieniowywania materiałów tarczowych służących do produkcji preparatów promieniotwórczych, do badań fizycznych z użyciem kanałów poziomych (głównie w zakresie fizyki materii skondensowanej), do naświetlania kryształów i domieszkowania krzemu, do badań stosowanych, np. z wykorzystaniem neutronowej analizy aktywacyjnej, a także w celach szkoleniowych.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki


Podziel się z innymi


Komentarze