Serwis informacyjny

VI Edycja Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Data dodania: wtorek, 21 kwietnia 2020, autor: nuclear.pl

PGE EJ 1, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadająca za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ogłosiła szósty nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Celem działań w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest budowania i utrzymanie wysokiego poparcia społecznego zarówno dla energetyki jądrowej, jak i samej już budowy elektrowni jądrowej oraz bliskiej współpracy z Gminami Lokalizacyjnymi.

W ramach VI Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych PGE EJ1 w roku 2020 planuje przeznaczyć 2.000.000,00 zł.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Choczewo, Gminy Gniewino, Gminy Krokowa oraz Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego a także do organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-zawodowych - zarejestrowanych na terenie ww. Gmin Lokalizacyjnych oraz osób fizycznych i podmiotów, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Finansowanie w Programie przyznawane jest na wsparcie zgłaszanych przez Beneficjentów projektów z zakresu:

  • Aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową;
  • Działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego;
  • Zaangażowania Spółki w realizację gminnych projektów infrastrukturalnych, w zakresie zgodnym z celami Programu;
  • Inicjatyw dobroczynnych;
  • Projektów sponsoringowych.
Zgodnie z pkt II.2 Regulaminu Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych podmiot zgłaszający Projekt do Programu powinien złożyć wniosek o przyznanie finansowania lub dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami. Kompletne wnioski o dofinansowanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2020 roku.

Informacje historyczne o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych:

W styczniu 2014 roku PGE EJ 1 zawarła z Gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino, zwanymi Gminy Lokalizacyjne, oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”, na postawie którego zawarła z Gminami Lokalizacyjnymi umowy na realizacje działań edukacyjno-informacyjnych.

Następnie w listopadzie 2015 roku PGE EJ 1 zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem jest wsparcie rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego, w szczególności poprzez zaangażowanie PGE EJ 1 w wybrane projekty z zakresu infrastruktury, wspierające aktualne i przyszłe potrzeby Spółki jako inwestora, oraz wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej w lokalnym środowisku.

Beneficjantami Programu mogą zostać także osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje społeczno-zawodowe i inne podmioty. Warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Gmin Lokalizacyjnych.


Podziel się z innymi


Komentarze