Serwis informacyjny

MK: Raport z konsultacji publicznych aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej

Data dodania: czwartek, 8 października 2020, autor: nuclear.pl

Ministerstwo Klimatu opublikowało Raport z konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz zestawienie uwag, które wpłynęły do resortu.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Projekt został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz inne podmioty w dniu 7 sierpnia br. Termin zgłaszania uwag upływał 21 sierpnia 2020 roku, tak więc podmioty w ramach konsultacji mogły zgłaszać uwagi w okresie 14 dni od otrzymania pisma informującego o tej możliwości.

Projekt został także umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ze wskazaniem adresu, na który każdy mógł wysyłać uwagi (dej.konsultacje@klimat.gov.pl). W toku konsultacji, ta ścieżką, wpłynęły uwagi od podmiotów innych niż wyszczególnione powyżej.

W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu w sumie zgłosiło 88 podmiotów, w tym podmioty spoza Polski. Łączna liczba uwag do projektu, w tym głosów poparcia i sprzeciwu dla wdrożenia programu energetyki jądrowej w Polsce, wynosiła 539 (nie licząc uwag powtarzających się). Podmioty biorące udział w konsultacjach i opiniowaniu są zróżnicowane - należą do nich zarówno osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, organy samorządu terytorialnego, izby handlowe, firmy prywatne i publiczne, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, partie polityczne i związki zawodowe.

W wyniku konsultacji publicznych Ministerstwo Klimatu zebrało oraz przeanalizowało wszystkie wysłane przez zainteresowane podmioty propozycje uwag do projektu oraz odniosło się do nich. Zakres przedmiotowy przesyłanych uwag był szeroki i dotyczył samego projektu jak również ogólnego stosunku do energetyki jądrowej.
Uwagę zwracają w szczególności liczne głosy poparcia dla rozwoju energetyki jądrowej pochodzące od organizacji społecznych, w tym ekologicznych, a także od osób fizycznych. W tym kontekście wymienić należy następujące organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie „Prawo do Przyrody”, Stowarzyszenie MOST, Fundacji Dzika Polska, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej, FOTA4Climate oraz następujące inne organizacje społeczne i pozarządowe: Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Fundacja nuclear.pl, Fundacja Forum Atomowe. Główną osią tych komentarzy i spostrzeżeń jest rola, jaką energetyka jądrowa odgrywa w walce ze zmianami klimatycznymi z uwagi na bezemisyjny cykl pracy oraz inne korzyści dla środowiska (np. ochrona bioróżnorodności w porównaniu do innych źródeł). Zwracano uwagę także na przyczynienie się energetyki jądrowej do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, jakie wiążą się z wdrożeniem tej technologii, m.in. wskazywano na pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu, jak również możliwości związane z zaangażowaniem polskich firm w realizację projektu. Kierunkowemu poparciu dla rozwoju energetyki jądrowej wyrażanemu w stanowiskach ww. organizacji często towarzyszyły uwagi merytoryczne dotyczące bezpośrednio dokumentu, bądź uwagi ogólne dotyczące szerszego wymiaru polityki energetycznej i klimatycznej, jak np. konieczność oparcia miksu energetycznego na energetyce jądrowej w podstawie systemu z zagwarantowaniem równie istotnej roli OZE. Nie brakowało sugestii przyspieszenia działań w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Przeciwnicy wdrożenia energetyki jądrowej domagali się (mimo braku takiej potrzeby) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu PEJ, podnosili, że informacje nt. istotnych czynników wpływających na środowisko (np. wydobycia uranu, składowania odpadów promieniotwórczych) są niewystarczające oraz podnosili brak zasadności wprowadzania energetyki jądrowej. Jednoznaczny sprzeciw wobec planów wdrożenia energetyki jądrowej wyraziły: Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne Lubiatowska Wydma, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski oraz niektóre osoby fizyczne.

Oddzielną grupę stanowiły uwagi niekwestionujące Programu PEJ jako całości, ani ogólnej idei wdrożenia energetyki jądrowej, ale odnoszące się do poszczególnych elementów dokumentu. Uwagi te dotyczyły zarówno proponowanego harmonogramu wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej, jak i kwestii technicznych, szczególnie tych zawartych w procesie wyboru technologii, wyboru partnera strategicznego, kwestii cyklu paliwowego, kwestii należytych środków ochrony środowiska. Uwagi dotyczyły także rozwoju kadr oraz infrastruktury krajowej na potrzeby energetyki jądrowej (przy wskazaniu dróg rozwoju krajowego systemu energetycznego na jej potrzeby), kwestii wsparcia krajowego przemysłu w przygotowaniach do udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych oraz roli instytucji dozoru jądrowego w Polsce.

Dużo uwag dotyczyło kwestii założeń do analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Znaczna ich część miała charakter redakcyjny lub związana była z czytelnością dokumentu i uwzględniono je w zależności od stopnia zasadności. Część uwag dotyczyła również aktualności wybranych danych systemowych związanych ze strukturą mocy wytwórczych w pierwszych latach prognozy, założeń makroekonomicznych (głównie zakresie ścieżek cenowych uprawnień do emisji CO2), założeń dla poszczególnych scenariuszy (np. paliwo podstawowe dla bloku C elektrowni w Ostrołęce) oraz zbieżności z pozostałymi dokumentami strategicznymi PL (scenariusz strategiczny został dostosowany do zaktualizowanych projekcji PEP2040). Uwagi te wynikały głównie z daty przeprowadzonych analiz tj. maj br. i zostały uwzględnione w wersji PPEJ zaktualizowanej po konsultacjach dokumentu. Warto również zaznaczyć, że ze względu na strategiczny charakter programu rozwoju energetyki jądrowej dla Państwa, analizy zostały przeprowadzone w oparciu o metodykę kosztu całkowitego, uwzględniając wszelkie koszty ponoszone przez gospodarkę z tytułu produkcji energii elektrycznej. Różnicą zastosowanej metodyki względem standardowych analiz sektora elektroenergetycznego jest rozszerzenie puli kosztów rozpatrywanych przez model o dodatkowe pozycje (koszt systemowy i środowiskowy), Obliczenia została wykonane przez optymalizator PLEXOS Energy Exemplar stosujący algorytmy zbieżne z powszechnie uznanymi metodami analiz ekonomicznych, a narzędzie jest szeroko stosowane w PSE oraz ENTSO-E.

Szeroki odzew różnego rodzaju podmiotów wskazuje na wagę projektu i jego znaczenie w przestrzeni publicznej. Wnioski z konsultacji publicznych oraz wynikające z nich rekomendacje podmiotów z różnych środowisk po przeanalizowaniu przez Ministerstwo Klimatu zostały w uzasadnionych przypadkach zostały uwzględnione w zaktualizowanym projekcie.

Proces konsultacji społecznych został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Czas wyznaczony na konsultacje był odpowiedni, a ilość uwag przesłanych przez podmioty uczestniczące w procesie konsultacji była znacząca.

Zestawienie uwag (.docx, 521 kB)


Podziel się z innymi


Komentarze