Energetyka jądrowa w Polsce

Ustawa "Prawo atomowe"

Najważniejszym aktem prawnym regulujacym zagadnienia zwiazane z atomistyką jest Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe z pózniejszymi zmianami.

Ustawa ta określa:
  1. Działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;
  2. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej tę działalność;
  3. Organy właściwe w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  4. Zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe;
  5. Zasady wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym w ramach Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli technologii jądrowych.
Ustawa określa także kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz tryb ich nakładania.

Ustawę stosuje się również do działalności wykonywanej w warunkach zwiększonego, w wyniku działania człowieka, narażenia na naturalne promieniowanie jonizujące.

Ustawa ponadto określa zasady monitorowania skażeń promieniotwórczych i reguluje działania podejmowane w przypadku zdarzeń radiacyjnych, jak również w przypadku długotrwałego narażenia w następstwie zdarzenia radiacyjnego lub działalności wykonywanej w przeszłości.

Ustawa określa również szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity 8 lipca 2011 r.)