Energetyka jądrowa w Polsce

Lokalizacja elektrowni jądrowej

Wybór odpowiedniej lokalizacji to jeden z kluczowych warunków zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania elektrowni jądrowych oraz ograniczenia do minimum ich oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne.

Inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, którym w tym czasie była PGE Polska Grupa Energetyczna, w dniu 25 listopada 2011 roku przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej elektrowni. Na liście tej znalazły się Choczewo, Gąski i Żarnowiec. Wobec zdecydowanego sprzeciwu lokalnych społeczności i samorządów wobec przedstawionej propozycji lokalizacji elektrowni jądrowej w Gąskach w dniu 12 lutego 2012 roku odbyło się referendum gminne, w wyniku którego ponad 94 proc. głosujących wyraziło sprzeciw wobec inwestycji.

Lokalizacja elektrowni jądrowych
rys. Proponowane lokalizacje elektrowni jądrowej, źródło nuclear.pl

Lokalizacja CHOCZEWO
Znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim, na terenie gminy Choczewo, w okolicach miejscowości Lubiatowo, Kierzkowo i Kopalino. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Należy do regionu Wybrzeże Słowińskie, które jest częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na terenie występują przede wszystkim lasy i zadrzewienia. W zachodniej części zlokalizowane są pojedyncze zabudowania byłej jednostki wojskowej.

Lokalizacja CHOCZEWO

Lokalizacja GĄSKI
Znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Mielno. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, częściowo w regionie Wybrzeża Słowińskiego, a częściowo w regionie morenowej Równiny Białogardzkiej, oba regiony są częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na obszarze lokalizacji występują przede wszystkim tereny rolne.

Lokalizacja GĄSKI

Lokalizacja ŻARNOWIEC
Znajduje się w północno-zachodniej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na terenie gminy Krokowa, przy granicy z gminą Gniewino. Obszar lokalizacji znajduje się na terenach przemysłowych z niewielką liczbą terenów zieleni nieurządzonej. Północna i południowa część obszaru zajęta jest pod obiekty przemysłu nieuciążliwego. W środkowej części obszaru znajdują się tereny zdegradowane wraz z obiektami byłej elektrowni jądrowej. We wschodniej części obszaru w większości znajdują się obiekty zdewastowane i opuszczone budynki (planowane na hotele robotnicze oraz biurowce). Cały obszar położony jest w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Lokalizacja ŻARNOWIEC

Na początku 2013 roku PGE EJ1 podpisała umowę o wartości 252 mln złotych z konsorcjum WorleyParsons na wykonanie szczegółowych badań lokalizacyjnych. W tym samym roku do dalszych badań zakwalifikowano pomorskie gminy Gniewino, Choczewo i Krokowa, w których znajdują się dwie lokalizacje elektrowni jądrowej "Żarnowiec" i "Choczewo". 22 grudnia 2014 roku spółka rozwiązała umowę z konsorcjum WorleyParsons z powodu niedotrzymywania przez firmę zobowiązań wynikających z kontraktu i nieterminową realizację prac, zapowiadając kontynuację badań w oparciu o zasoby Grupy Kapitałowej PGE oraz przy współpracy z krajowymi podwykonawcami już zaangażowanymi w projekt.

W maju 2015 roku spółka poinformowała, iż rozważa przesunięcie granic potencjalnej lokalizacji "Choczewo" o kilka kilometrów na zachód, co ograniczyłoby wpływ inwestycji na obszar Natura 2000 i Wydmę Lubiatowską. W lutym 2016 roku PGE EJ1 zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch lokalizacjach: „Lubiatowo – Kopalino” (gmina Choczewo, sołectwa Słajszewo, Jackowo) i „Żarnowiec” (gminy Krokowa i Gniewino). Po przeprowadzeniu przez PGE EJ1 w województwie pomorskim szeregu analiz, w tym wstępnej inwentaryzacji siedliskowej oraz analiz hydrogeologicznych dla lokalizacji „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec” spółka zrezygnowała z dalszych prac w lokalizacji Gąski i w dniu 24 czerwca 2016 roku wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wskazaniu tej lokalizacji.

W dniu 25 maja 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydała postanowienie o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanych przez PGE EJ 1 wariantów lokalizacji tj. „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec”. Wiosną 2017 roku spółka rozpoczęła realizację badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które pozwoliły określić w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi (badania środowiskowe) oraz w jaki sposób uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni (badania lokalizacyjne).

Przedmiotem badań środowiskowych było określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko na etapach przygotowania, budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowej. Z kolei przedmiotem badań lokalizacyjnych jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego (występowanie tzw. wady zasadniczej).

Prace realizowane przez spółkę były wykonywane przy współudziale Doradcy Technicznego - Jacobs Clean Energy Limited (wcześniej AMEC Nuclear UK Ltd.). Wyniki analiz stanowiły podstawę do sporządzenia Raportu OOŚ (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), nad przygotowaniem którego prace zakończono w styczniu 2022 roku. Wcześniej, bo 22 grudnia 2021 roku spółka PEJ wskazała jako preferowaną lokalizację "Lubiatowo-Kopalino".


20 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej na którym przekazano informacje o postępach prac przy inwestycji oraz rozpoczęto rozmowy w sprawie wypracowania rozwiązań dotyczących rozwoju infrastruktury towarzyszącej, które będą uwzględniały zarówno interesy Inwestora, jak i lokalnych władz oraz mieszkańców gminy.

W dniu 29 marca spółka poinformowała o przekazaniu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raportu o oddziaływaniu na środowisko dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przekazanie dokumentacji umożliwiło wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji oraz rozpoczęcie konsultacji transgranicznych.

W lipcu 2022 roku gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał w przetargu wykonawcę do sporządzenia dokumentacji dla budowy nowej jednojezdniowej drogi krajowej od węzła Łęczyce drogi S6 do lokalizacji preferowanej elektrowni. W listopadzie 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały natomiast o wyborze w przetargu wykonawcy dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej.


Aktualizacja: 7 marca 2023 r.