Serwis informacyjny

Konsultacje transgraniczne polskiej elektrowni jądrowej

Data dodania: piątek, 14 kwietnia 2023, autor: nuclear.pl

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który w ramach procedury wydawania tzw. decyzji środowiskowej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej prowadzi konsultacje transgraniczne z kilkunastoma krajami, podsumował dotychczasowe działania.

Jak poinformowano w komunikacie budowa polskiej elektrowni jądrowej wzbudza duże zainteresowanie, a do udziału w postępowaniu zgłosiło się czternaście państw – stron konwencji z Espoo. Wszystkim stronom udostępniono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotowany przez inwestora – Polskie Elektrownie Jądrowe. Raport jest podstawą do wydania decyzji środowiskowej. Ponadto, zgodnie z wymaganiami konwencji z Espoo, udostępniono stronom wybór treści z raportu istotny z punktu widzenia oddziaływań transgranicznych.

Po analizie przekazanych przez Polskę dokumentów, trzy z państw poinformowały, że nie mają do nich pytań. Pozostałe strony przedstawiły uwagi, do których Polska sukcesywnie ustosunkowuje się. Dotychczas udzielono odpowiedzi pisemnej: Danii, Estonii, Łotwie, Niemcom i Węgrom. W przygotowaniu są odpowiedzi dla pozostałych państw. Sześć z nich (Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry) już wskazało, że informacje przekazane przez Polskę są wystarczające.

Czechy, Finlandia i Holandia od razu po zapoznaniu się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poinformowały, że nie zgłaszają uwag, dlatego nie było konieczności udzielania tym krajom jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień – czy to pisemnie, czy w formie spotkania. Rząd Republiki Czeskiej w przedstawionym stanowisku wskazał, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony klimatu, elektrownie jądrowe są bowiem niskoemisyjnymi źródłami energii. Finlandia podziękowała Polsce za „przejrzysty proces”, poinformowała, że przekazane materiały uważa za wystarczające i nie zgłasza uwag. Holandia, po otrzymaniu raportu, również oświadczyła, że nie ma uwag, lecz prosi o dalsze informowanie w sprawie. Estonia oraz Węgry po otrzymaniu od Polski wyjaśnień, poinformowały, że są one wystarczające.

Konwencja z Espoo przewiduje, oprócz wymiany pism, także możliwość wnioskowania o konsultacje w formie spotkania. Jak dotąd o taki rodzaj konsultacji poprosiły Austria, Dania, Łotwa i Niemcy. 1 lutego 2023 r. w Warszawie odbyło się pierwsze ze spotkań – z Łotwą. Przedstawiciele rządu łotewskiego prosili o wyjaśnienie szeregu kwestii związanych z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej. Po wysłuchaniu odpowiedzi przewodnicząca delegacji łotewskiej Daiga Avdejanova, Dyrektor Państwowego Biura Ochrony Środowiska Republiki Łotewskiej, podziękowała Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za zorganizowanie spotkania oraz za przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie międzyrządowe z Niemcami, a następnie z Austrią i Danią.

Do najczęściej zadawanych przez państwa uczestniczące w postępowaniu pytań należą te związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowej – także w kontekście ataku Rosji na Ukrainę – oraz z ewentualnymi oddziaływaniami na terytoria poszczególnych państw w przypadku awarii reaktora. Poziom szczegółowości pytań jest różny, jednak strona polska za każdym razem stara się przygotować jak najbardziej wyczerpujące, wyjaśniające wszystkie kwestie odpowiedzi.

Formalne zakończenie całych konsultacji transgranicznych nastąpi w momencie wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Podziel się z innymi


Komentarze