Serwis informacyjny

Przebieg i wyniki prac lokalizacyjnych elektrowni jądrowej w Polsce

Data dodania: poniedziałek, 22 lipca 2019, autor: nuclear.pl

Wielokrotnie w mediach pojawia się pytanie, kiedy zostanie podana lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i dlaczego proces ten trwa tak długo. Budowa elektrowni jądrowej jest uwarunkowana wieloma przepisami krajowymi i międzynarodowymi, a także wymaga spełnienia wielu warunków niespotykanych podczas budowy innych inwestycji infrastrukturalnych.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Ponadto polskie prawo nie jest w chwili obecnej przygotowane na prowadzenie inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej i wymaga nowelizacji. Obecnie najważniejszym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z atomistyką jest Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe z późniejszymi zmianami, a także Ustawa inwestycyjna, tj. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, która określa zasady budowy obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących oraz przygotowania tych inwestycji. Obiektami energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy są: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego oraz składowiska odpadów promieniotwórczych.

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W ostatnich latach spółka prowadziła kompleksowe działania w zakresie wyboru lokalizacji i rozpoczęła badania lokalizacyjne i środowiskowe w pełnym zakresie - przeprowadzono wielokryterialną analizę kwalifikacji lokalizacji zawężając ich liczbę z 92 przeanalizowanych potencjalnych lokalizacji do 2 (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec, woj. pomorskie), które zostały poddane pełnym badaniom lokalizacyjnym i środowiskowym.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe rozpoczęto wiosną 2017 roku. W tym celu dotychczas podpisano z ELBIS cztery umowy dotyczące w szczególności przygotowania i wspólnej realizacji projektu badań środowiskowych, badań lokalizacyjnych oraz usług związanych ze wsparciem w uzyskaniu pozwoleń i uprawnień, mobilizacji monitoringu meteorologicznego i badań meteorologicznych oraz badań geofizycznych głębokiego podłoża.

Ponadto, zawarto umowę z IGF PAN na kontynuację monitoringu sejsmicznego.

W szczególności do I kwartału 2019 roku:

  • W związku z ukończeniem dwunastomiesięcznego monitoringu dla części obszarów badawczych, m.in.: chemizm jakości środowiska, badanie dna morskiego, monitoring hydrologiczny, inwentaryzacja przyrodnicza, inwentaryzacja archeologiczna, kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne, przeprowadzono szereg konsultacji z wykonawcą w celu wypracowania właściwego i ujednoliconego podejścia do prezentacji w raportach końcowych i waloryzacyjnych wyników tych badań na potrzeby oceny aktualnego stanu środowiska oraz opracowania finalnych produktów Umowy w związku z przygotowaniem Raportu OOŚ;
  • Zakończono i odebrano raport z polowych prac sejsmicznych zrealizowanych w ramach Badań geofizycznych głębokiego podłoża. Odebrano czwartą i ostatnią część danych hydrologicznych oraz meteorologicznych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ramach podpisanej z tym Instytutem Umowy;
  • W ramach działania związanego z weryfikacją istnienia wady zasadniczej, w oparciu o zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla badań geofizycznych głębokiego podłoża przeprowadzono prace polowe;
  • W zakresie prowadzenia pomiarów mających na celu rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych dla potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej zakończono wykonywanie odwiertów o głębokości do 200 m p.p.t.;
  • W związku z prowadzeniem dodatkowych badań geologicznych celem rozpoznania warunków geologicznych dla przebiegu elementów układów chłodzenia elektrowni jądrowej, uzgodniono z Nadleśnictwem Choczewo sposób wycinki drzew w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino;
  • Kontynuowano czynności związane z realizacją prac terenowych oraz wstępny przegląd wyników badań w ramach realizacji Programu Badań (chemizm środowiska lądowego, inwentaryzacja przyrodnicza na lądzie, monitoring hydrologiczny wód śródlądowych i morskich);
  • W zakresie wyboru Wykonawcy Raportu Lokalizacyjnego i Raportu OOŚ, ELBIS unieważniła postępowanie zakupowe, m.in. ze względu na brak możliwości zapewnienia konkurencyjności ofert.

Aktualny status prac


Na obecnym etapie kluczowym elementem prac w Programie EJ jest niezakłócona kontynuacja badań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz przygotowanie Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wraz ze ściśle powiązanymi działaniami wynikającymi m.in. z przepisów polskiego prawa oraz wymagań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

W związku z powyższym, aktualny zakres Programu PPEJ obejmuje następujące projekty realizowane przez PGE EJ 1, których cele oraz status został opisany poniżej.

Przeprowadzenie badań i przygotowanie Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego
Przeprowadzenie badań i przygotowanie Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („OOŚ”) i Raportu Lokalizacyjnego na potrzeby uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („DŚU”) i Decyzji o ustaleniu lokalizacji („DUL”) inwestycji.

Przeprowadzenie analiz i studiów do Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego
Wykonanie w szeroko pojętym obszarze technicznym szeregu opinii, opracowań, studiów oraz przeprowadzenie analiz celowych dla potrzeb wskazania preferowanej lokalizacji (np. studium wody i analiza zagrożeń zewnętrznych), w tym przygotowania Raportu OOŚ i Raportu Lokalizacyjnego.

Zapewnienie informacji o infrastrukturze towarzyszącej EJ do Raportów OOŚ i Lokalizacyjnego
Dostarczenie niezbędnych informacji o infrastrukturze towarzyszącej, jaka ma powstać i być użytkowana na etapie budowy oraz funkcjonowania elektrowni jądrowej, w zakresie niezbędnym do przygotowania Raportu OOŚ i Raportu Lokalizacyjnego.


Podziel się z innymi


Komentarze