Strategia rozwoju atomistyki w Polsce powstała w oparciu o materiały przygotowane przez Komisje Rady do Spraw Atomistyki, przy czym wykorzystano również stanowiska członków Rady do Spraw Atomistyki wyrażone w korespondencji do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i na posiedzeniu Rady w dniu 24 listopada 2006 r. Opracowanie przekazano 19.12.2006r. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.