Konferencje, seminaria

Konferencja Międzynarodowa "Forum Gazu i Energii Jądrowej"

W imieniu Most Wanted! Conferences zapraszamy na Konferencję Międzynarodową:

FORUM GAZU I ENERGII JˇDROWEJ 2011
30-31 maja 2011 roku, hotel Warszawianka, Jachranka k. Warszawy


"Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" została przyjęta 10 listopada 2009 roku przez Radę Ministrów. To obecnie podstawowy dokument, w którym zawarto długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa, a także harmonogram działań do 2012 roku. Ma to pomóc w rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów i zaspokojeniu rosnącego wciąż zapotrzebowania na energię.

"Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" ustala 6 głównych kierunków rozwoju:
 • Poprawa efektywności energetycznej,
 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 • Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie energetyki jądrowej,
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Jak zakłada wspomniany dokument w części poświęconej rynkowi gazowemu "głównym celem [...] jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego.

Szczegółowymi celami w tym obszarze są:
 • Zwiększenie przez polskie przedsiębiorstwa zasobów gazu ziemnego pozostających w ich dyspozycji,
 • Zwiększenie możliwości wydobywczych gazu ziemnego na terytorium Polski,
 • Zapewnienie alternatywnych źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski,
 • Rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego,
 • Zwiększenie pojemności magazynowanych gazu ziemnego,
 • Pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa dostępu do złóż gazu ziemnego poza granicami kraju,
 • Pozyskanie gazu z wykorzystaniem technologii zgazowania węgla,
 • Gospodarcze wykorzystanie metanu, poprzez eksploatację z naziemnych odwiertów powierzchniowych."
To tylko nieliczne tematy, które będę poruszone z zakresu tematyki gazu.

Kolejnym zakresem tematycznym jest Energetyka Jądrowa. 18 listopada 2010 roku Rada Ambasadorów OECD zaakceptowała wniosek Polski o członkowstwo w Agencji Energii Jądrowej NEA OECD, do której należy obecnie 29 państw (w tym Polska), a w 17 pracują elektrownie jądrowe. Współpraca Polski z NEA to istotny element realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Zapewnia on dostęp do wiedzy i doświadczenia międzynarodowej organizacji odgrywającej ważną rolę w rozwoju energetyki jądrowej w krajach OECD. Jak powiedziała, w jednym z wywiadów, Pani Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej: "Jesteśmy dopiero u progu naszego programu rozwoju energetyki jądrowej i na pewno taka pomoc ekspercka będzie cenna. Tym bardziej, że NEA dysponuje szerokim katalogiem zaleceń, ekspertyz i analiz, które na pewno będą Polsce pomocne". W grudniu 2010 r. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło ocenę oddziaływania na środowisko Programu Energetyki Jądrowej, a w styczniu 2011 r. Rada Ministrów przyjęła ten Program. Trwają przygotowania do wyboru reaktora dla polskich elektrowni jądrowych, co będzie stanowić ważny punkt odniesienia również dla innych krajów.

Celem Forum jest zgromadzenie czołowych biznesmenów i ekspertów zaangażowanych w tematykę gazu i energetyki jądrowej oraz stworzenie pola do debat dotyczących wyżej wspomnianych tematów. Konferencję otworzy sesja plenarna, która będzie dotyczyła ogólnych zagadnień z zakresu Energetyki. Po sesji rozpoczną się dwie równoległe konferencje: Rynek Gazu i Energetyka Jądrowa. Swoje uczestnictwo w konferencji potwierdzili: Pan Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku gazu, który wspiera konferencje merytorycznie z dziedziny rynku gazu i obejmie rolę gospodarza tej ścieżki tematycznej, oraz Pan prof. dr inż. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej, który wspiera merytorycznie konferencję z zakresu Energetyki Jądrowej.

Wierzę, że Forum Gazu i Energii Jądrowej będzie ciekawym miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy wśród zaproszonych przedstawicieli przemysłu związanego z energetyką.

W imieniu Most Wanted! Conferences mam nadzieję powitać Państwa na tym wyjątkowym spotkaniu,

Wojciech Chromik
Prezes Zarządu
Most Wanted! Conferences

Zapraszamy