Serwis informacyjny

Konsultacje publiczne zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Data dodania: piątek, 7 sierpnia 2020, autor: nuclear.pl

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 sierpnia br.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ) jest budowa w Polsce od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+.

Zgodnie z art. 108 d ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe zobowiązanym do przygotowania aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw energii, natomiast zgodnie z zapisem art. 108 c ww. ustawy powinno to być dokonywane co 4 lata.

Obecnie obowiązujący PPEJ stanowi element programu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 roku i pomimo przyjętego w 2016 roku przez Radę Ministrów Sprawozdania z realizacji PPEJ i zobowiązania ówczesnego Ministra Energii do przedstawienia Radzie Ministrów aktualizacji PPEJ do końca 2017 roku - dokument ten dotychczas nie został zaktualizowany.

Od przyjęcia pierwszej wersji Programu PEJ w 2014 roku uzasadnienie do wdrożenia energetyki jądrowej nie zmieniło się. Opiera się ono na trzech filarach: bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko, ekonomia.

Bezpieczeństwo energetyczne

Wprowadzenie elektrowni jądrowych do miksu energetycznego oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego głównie poprzez dywersyfikację bazy paliwowej w polskiej elektroenergetyce, dywersyfikację kierunków dostaw nośników energii pierwotnej oraz zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych - pracujących w podstawie obciążenia systemu - dyspozycyjnymi i skalowalnymi jednostkami bezemisyjnymi.

Klimat i środowisko

Energetyka jądrowa to radykalne, skokowe obniżenie emisji gazów do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów takich jak Francja, Szwecja oraz kanadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębokiej dekarbonizacji elektroenergetyki.

Ekonomia

Elektrownie jądrowe mogą zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek dla odbiorcy końcowego. Wynika to z faktu, że są one najtańszymi źródłami energii przy uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów (inwestorskie, systemowe, sieciowe, środowiskowe, zdrowotne, inne zewnętrzne).

Lokalizacja

Wytypowane lokalizacje elektrowni jądrowych są tożsame z lokalizacjami określonymi w Programie PEJ z 2014 roku. Brak zmian w tym zakresie sprawia, że rodzaj i skala oddziaływania na środowisko pozostają takie same, dlatego nie jest też wymagane przeprowadzenie ponownej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczególnie atrakcyjne są lokalizacje nadmorskie oraz lokalizacje centralne, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac lokalizacyjnych i inne uwarunkowania, lokalizacja dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zostanie wybrana spośród lokalizacji nadmorskich.

Zadania administracji

Główne działania administracji rządowej są ujęte w 5 podstawowych zadaniach, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu Programu PEJ. Są to: rozwój zasobów ludzkich, rozwój infrastruktury, wsparcie krajowego przemysłu, wzmocnienie systemu dozoru jądrowego oraz komunikacja i informacja społeczna.

Bezpieczeństwo jądrowe

Na wszystkich etapach realizacji Programu PEJ priorytetem jest bezpieczeństwo jądrowe. Ranga tego zagadnienia jest na tyle wysoka, że poświęcony jest temu oddzielny dokument strategiczny pod nazwą „Strategia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”. Z kolei zagadnieniu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym poświęcony jest inny strategiczny dokument rządowy w postaci „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”.

Konsultacje publiczne

Uwagi do zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej” - dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu - można przesyłać na adres: dej.konsultacje@klimat.gov.pl do 21 sierpnia 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej”
Program polskiej energetyki jądrowej
Uzasadnienie
Formularz zgłaszania uwag


Podziel się z innymi


Komentarze