Serwis informacyjny

Raport IRRS tylko jedną z przyczyn nowelizacji prawa atomowego

Data dodania: poniedziałek, 8 lipca 2019, autor: nuclear.pl

W dniu 13 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Nowelizacja ma na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce, żeby dostosować go do światowych i europejskich standardów.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl

Już na wstępie należy zaznaczyć, że wdrażanie zaleceń z raportu IRRS z 2013 roku w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy nowelizującej wymieniono w ostatniej kolejności. Wskazano przede wszystkim na konieczność wdrożenia przepisów wybranych dyrektyw Rady, odnoszących się do bezpieczeństwa. Są nimi dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z 5 grudnia 2013 roku ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz zmieniająca 5 dyrektyw, a także dyrektywa Rady 2014/87/Euratom z 8 lipca 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.

Jednakże już pośród wymienionych w uzasadnieniu rządowego projektu celów uchwalenia ustawy nowelizacyjnej wskazano również na potrzebę ujęcia w ramy przepisów prawa zaleceń raportu IRRS z 2013 roku.

W obszernym raporcie zalecono określenie i częstszą weryfikację relacji między celami organizacyjnymi i kierunkami działań Państwowej Agencji Atomistyki a planowaniem zasobów; opracowanie i usprawnienie wewnętrznych wytycznych w celu dokumentacji procesów wydawania zezwoleń i nadawania uprawnień, przeglądu i oceny oraz procedur prowadzenia kontroli.

W załączniku V do raportu zawarto rekomendacje, sugestie i dobre praktyki, którymi adresatami są polski rząd bądź PAA. Dobre praktyki stanowią działania dostrzeżone i ocenione przez międzynarodowy zespół ekspertów jako pozytywne.

Pośród rekomendacji znalazła się sugestia kierowana do PAA, ażeby Agencja rozważyła rozszerzenie umów dwustronnych w celu wymiany doświadczeń z innymi krajami przystępującymi bądź rozszerzającymi swój program energetyki jądrowej - z zaznaczeniem, że Polska już na wczesnym etapie wdrażania programu energetyki jądrowej wprowadziła do prawa atomowego stosowne zmiany.


Podziel się z innymi


Komentarze