Serwis informacyjny

PAA rozpoczęła analizę raportu z oceny okresowej reaktora MARIA

Data dodania: czwartek, 4 lipca 2019, autor: paa.gov.pl

Państwowa Agencja Atomistyki rozpoczęła ocenę merytoryczną raportu z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR - ang. periodic safety review) reaktora badawczego MARIA. Ocena okresowa została wykonana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i zakończyła się w marcu bieżącego roku.

Priorytetem działań Państwowej Agencji Atomistyki jest zapewnienie bezpieczeństwa radiacyjnego społeczeństwa i środowiska. PSR jest jednym z narzędzi służącym poprawie bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektów jądrowych.

Po co przeprowadza się PSR?

Celem okresowej oceny bezpieczeństwa jest sprawdzenie przez jednostkę eksploatującą obiekt jądrowy w jakim stopniu systemy i elementy konstrukcji reaktora oraz organizacja i zarządzanie użytkowaniem reaktora są odpowiednie i wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego.

Ponadto w ramach oceny operator reaktora dokonuje samooceny czy obiekt jądrowy spełnia krajowe i międzynarodowe przepisy oraz czy aktualna jest jego dokumentacja eksploatacyjna.

Wymóg przeprowadzania PSR

Wymóg przeprowadzania okresowej oceny bezpieczeństwa wszystkich obiektów jądrowych, w tym reaktora badawczego MARIA, został wprowadzony do polskich przepisów w 2011 roku. Okresowa ocena bezpieczeństwa musi odbywać się w terminach określonych w zezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie rzadziej niż co 10 lat.

Zakończona właśnie ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA była pierwszą taką oceną w historii eksploatacji tego obiektu. Wcześniej zezwolenie na eksploatację było wydawane na okres pięciu lat i po pięciu latach wydawano nowe zezwolenie, przeprowadzając pełną ocenę dozorową. W aktualnym zezwoleniu, wydanym w 2015 roku na dziesięć lat zapisano, że w tym czasie muszą zostać przeprowadzone dwie oceny okresowe bezpieczeństwa reaktora.

Kto przeprowadza PSR?

Ocena okresowa bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez operatora obiektu jądrowego - w przypadku reaktora MARIA jest to Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Przygotowany przez NCBJ raport z oceny okresowej został teraz przedłożony do zatwierdzenia przez organ regulacyjny - Prezesa PAA.

Państwowa Agencja Atomistyki rozpoczęła w związku z tym analizę dokumentacji. Termin zatwierdzenia raportu przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki upływa 3 stycznia 2020 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze