Serwis informacyjny

Projekt TANGO 2 szansą dla rozwoju transportu morskiego

Data dodania: wtorek, 12 czerwca 2018, autor: nuclear.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej od czerwca 2017 roku realizuje projekt TANGO 2 pn. „Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Logo ICHTJ
Logo ICHTJ

Idea projektu Instytutu oparta jest na rozwiązaniu zastosowanym w zgłoszeniu patentowym IChTJ „Sposób redukcji wysokich stężeń tlenków azotu w gazach odlotowych z wysokoprężnych silników Diesla”. Wynalazek ten, zdobył złoty medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 oraz brązowy medal podczas 69. edycji targów „IENA 2017” w Norymberdze.

Projekt TANGO 2 składa się z dwóch faz: K (koncepcyjnej) i B+R (badań i rozwoju) i ma na celu pomoc w komercjalizacji rozwiązań naukowych i wdrożeniu ich w przemyśle. IChTJ pomyślnie przeszedł Fazę K projektu, która zakończyła się w lutym 2018. Ewaluacja wyników tej fazy projektu była przeprowadzona przez panel ekspercki a jej rezultaty zostały bardzo wysoko ocenione.
Najważniejszym osiągnięciem było pozyskanie partnera biznesowego biorącego udział w pracach B+R oraz w dalszej komercjalizacji rozwiązania. Firmą, która będzie współpracować z IChTJ jest lubelski Biopolinex. Zakończenie Fazy K wiązało się z jednoczesnym rozpoczęciem Fazy B+R, która będzie trwała przez 24 miesiące.

Z uwagi na fakt, że projekt dotyczy dużego przedsięwzięcia i będzie wymagał budowy instalacji demonstracyjnej on shore (na lądzie) co nie jest przedmiotem projektu Tango, podjęto równoległe działania w celu utworzenia konsorcjum w ramach projektu europejskiego ARIES. Jest to ważny i duży krok konieczny do wykonania przed wdrożeniem technologii już na pokładzie statku (on board).

Ważnym działaniem było spotkanie zainteresowanych instytucji w trakcie 1st Annual ARIES Meeting w Rydze w dniach 22-25.05.2018 i uzyskanie potwierdzenia łotewskiej stoczni co do zainteresowania współpracą i udostepnienia okrętowego silnika Diesla do badań. Stocznia wykona również wybrane elementy instalacji. Ważna rolę w tej współpracy odegra Ryski Uniwersytet Technologiczny.

Projekt „Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych” wychodzi naprzeciw potrzebom i problemom związanym z transportem morskim, wykorzystującym ciężkie oleje Diesla do wytwarzania energii na statkach cargo i promach. Aby zapobiec rosnącemu zanieczyszczeniu środowiska, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustanowiła strefy kontroli emisji (ECA), wprowadzające ograniczenia emisji tlenków siarki i azotu do atmosfery. Obszary takie istnieją już przy wybrzeżu USA, na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, planowane jest również włączenie do tej strefy Morza Śródziemnomorskiego. Obecnie istniejące technologie służące do usuwania NOx i SO2 są bardzo kosztowne i trudne do wdrożenia ze względu na skomplikowany proces, rozbudowaną instalację oraz ograniczenia powierzchniowe statków.

W projekcie opracowanym przez IChTJ rozwijana będzie metoda hybrydowa, umożliwiająca jednoczesne usuwanie obu typów zanieczyszczeń. Możliwe to będzie dzięki wykorzystaniu wiązki elektronów, pochodzących z akceleratora, służących do utlenienia NOx i SO2, a następnie absorpcji produktów reakcji w skruberach wodnych. Uzyskane efektywności usuwania obu zanieczyszczeń w skali laboratoryjnej są bardzo wysokie i odpowiadają zaostrzeniom wprowadzonym w strefach kontroli emisji. Wspólne przedsięwzięcie, realizowane przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej i firmę Biopolinex, jest szansą dla rozwoju gospodarki morskiej oraz otwiera nowe możliwości ekspansji polskiego przemysłu.


Podziel się z innymi


Komentarze