Serwis informacyjny

Akty normatywne o charakterze wewnętrznym wydawane w Państwowej Agencji Atomistyki

Data dodania: poniedziałek, 28 października 2019, autor: nuclear.pl

W myśl krajowego prawa atomowego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Agencji. Do zakresu jego zadań należy opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym przepisami ustawy z 2000 roku - Prawo atomowe oraz ich uzgadnianie w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów.

Logo PAA
Logo PAA

Określeniu wewnętrznego trybu legislacyjnego służy stosowne zarządzenie Prezesa PAA. Aktualnie obowiązujące Prezes Agencji wydał dnia 25 lutego 2019 roku. "Zarządzenie nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych w Państwowej Agencji Atomistyki" uchyla dwukrotnie zmienione, wydane przed dziewięciu laty zarządzenie o obszerniejszym tytule, i normuje tryb opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania i udostępniania aktów o charakterze wewnętrznym.

Charakter wewnętrzny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie wymienia zarządzeń pośród źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Ustrojodawca, odchodząc od unormowań Konstytucji PRL-u, uczynił zarządzenie aktem o charakterze wewnętrznym, nie mogącym stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. Choć odniósł się bezpośrednio do zarządzeń wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, charakter aktu wewnętrznie obowiązującego należy przypisać także zarządzeniom wydawanym przez podmioty inne aniżeli wymienione expressis verbis.

Podstawa prawna zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych w Państwowej Agencji Atomistyki

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.

Wśród zadań Prezesa Agencji ustawodawca wymienił opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą z 2000 roku - Prawo atomowe, i uzgadnianie tych aktów w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki.

Nadmienioną regulację Prezes Agencji powołuje jako podstawę zarządzenia, któremu poświęcam niniejszy tekst.

Poprzednie zarządzenia normujące sferę aktów o charakterze wewnętrznym, wydawanych w Państwowej Agencji Atomistyki

Wydane 25 lutego 2019 roku "zarządzenie nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych w Państwowej Agencji Atomistyki" nie jest pierwszym odnoszącym się do ujętej w jego tytule sfery działalności Prezesa Agencji. Uchyla bowiem zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym z 12 lutego 2010 roku, zmieniane w 2012 i 2014 roku.

Przedmiot regulacji
W tytule obowiązującego zarządzenia, w porównaniu do poprzedniego, lakonicznie ujęto przedmiot jego regulacji, rozwijając normowane zagadnienia w pierwszym paragrafie jako określające opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie i ogłaszanie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki albo jej Dyrektora Generalnego.

Prace nad projektami aktów normatywnych wszczyna się na polecenie Prezesa lub Dyrektora Generalnego bądź z inicjatywy dyrektora Departamentu Prawnego lub kierującego komórką organizacyjną Agencji, właściwą ze względu na regulowane zagadnienie.

Jeżeli określone zagadnienie należy do właściwości kilku komórek organizacyjnych, odpowiednio Prezes Agencji albo Dyrektor Generalny wskaże komórkę wiodącą. Projekt przekazuje się Departamentowi Prawnemu, będącemu koordynatorem działalności legislacyjnej.

Komórki organizacyjne Państwowej Agencji Atomistyki są obowiązane do bieżącej analizy aktów normatywnych, należących do ich właściwości, pod względem aktualności, celowości i skuteczności.

Tryb legislacji, breve
Praca nad projektem toczy się w trzech etapach, polegających na opracowaniu projektu, jego uzgodnieniu i parafowaniu. Projekt przygotowuje komórka właściwa ze względu na poddane regulacji zagadnienie oraz zawiera uzasadnienie. Jest to tryb zasadniczy; przewidziano bowiem uprawnienie Prezesa Agencji do żądania stosowania odrębnego trybu opracowania oraz uzgodnienia projektu.

Niezależnie od stosowanego trybu, projekt powinien być opracowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, a także czynić zadość wymaganiom technicznym dla dokumentów elektronicznych zawierających akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych, określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - w przypadku zarządzeń wydawanych przez Prezesa.

Jeżeli projektowany akt powoduje skutki finansowe, oprócz do właściwej komórki organizacyjnej, kieruje się go także do Departamentu Budżetowo-Organizacyjnego.

Komórki przedstawiają swoje stanowiska, a Departament Prawny dokonuje ich analizy i, co do zasady, przygotowuje nową wersję projektu, następnie przekazywaną właściwym komórkom celem parafowania; parafę składa się na stronie przeznaczonej do podpisu. Następną czynnością działalności legislacyjnej jest akceptacja, dokonywana przez, odpowiednio, Prezesa Agencji albo Dyrektora Generalnego.

Z kolei ewidencjonowanie należy do właściwości Departamentu Prawnego, podobnie jak redagowanie Dziennika Urzędowego Państwowej Agencji Atomistyki. W rzeczonym Dzienniku są publikowane akty wewnętrzne Agencji w formie elektronicznej.

Autor: Miłosz Bagiński, Portal nuclear.pl

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1792).
  2. Zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz.Urz. PAA Nr 1, poz. 2).
  3. Zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zmieniające zarządzenie w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz.Urz. PAA z 2012 r. poz. 2).
  4. Zarządzenie nr 2 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zmieniające zarządzenie w sprawie opracowywania, uzgadniania, ewidencjonowania, ogłaszania i udostępniania w Państwowej Agencji Atomistyki aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym z dnia 20 maja 2014 r. (Dz.Urz. PAA z 2014 r. poz. 6).
  5. Zarządzenie nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych w Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz.Urz. PAA z 2019 r. poz. 3).

Zobacz także:
  1. Ustawa dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z dnia 19 lipca 2009 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. (tj. z dnia 29 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
  3. Dzienniki Urzędowe Państwowej Agencji Atomistyki edziennik.paa.gov.pl


Podziel się z innymi


Komentarze