Serwis informacyjny

HTR na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Data dodania: poniedziałek, 7 stycznia 2019, autor: nuclear.pl

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Otwiera to drogę do objęcia badań NCBJ w tej dziedzinie wsparciem m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Wysokotemperatoroy reaktor chłodzony gazem HTGR, fot. US DOE

Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Lista Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego po raz pierwszy przez Radę Ministrów w 2014 roku. Jest to dokument otwarty, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

W wyniku najnowszego uzupełnienia na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w grupie KIS 4 znalazły się podpunkty: \"Opracowanie i wdrożenie technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych do produkcji ciepła przemysłowego\" oraz \"Wytwarzanie ciepła procesowego dla przemysłu i kogeneracji przy użyciu wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych\".

Krajowa Inteligentna Specjalizacja wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.


Podziel się z innymi


Komentarze